Počtom Lutherových a Melanchthonových diel rôznych vydaní už za ich života aj tesne po ich smrti, ako aj inej reformačnej literatúry, je knižnica predovšetkým reformačnou knižnicou. Jej tlače obsahujú deje v cirkvi po reformácii. Knižnica obsahuje jednu z prvých tlačí augsburského vierovyznania Confessio Augustana, ktoré zostavil Philipp Melanchthon a ktorým sa po prvý raz oficiálne na sneme v Augsburgu v roku 1530 prezentovala Lutherova reformácia. Knižnica je jednou z mála reformačných knižníc evanjelickej cirkvi na Slovensku.

kniznica

Interirér knižnice uloženej na chóre kostola

Reformačná knižnica vznikla v 16. storočí, v nasledujúcich storočiach bola dopĺňaná a v jej obsahu nájdeme aj barokovú literatúru. Profesor Cambridgeskej univerzity Leonard Forster levočskú knižnicu zaradil medzi tri najvýznamnejšie slovenské barokové knižnice. Nachádzajú sa tu i rôzne spisy po latinsky a nemecky, a to z oblastí ako filozofia, právo, medicína, astrológia, hudba, kalendáre, ďalej regionálne práce, najmä hungarikálne tlače.[1]

Súčasťou historickej knižnice je aj zbierkový fond hudobných prameňov, ktorý obsahuje rukopisy a tlače od 16. do zač. 20. storočia. Medzi najvzácnejšie rukopisné hudobniny patrí šesť tabulatúrnych zborníkov zo 17. storočia. Zapísané sú novou nemeckou organovou tabulatúrnou notáciou a obsahujú unikátne diela spišských skladateľov Samuela Marckfelnera, Jána Šimráka st. (Johann Schimrack sen.), Juraja (Georga) Wirsingera a Thomasa Goslera.[2]

tabulatura

Ukážka z tabulatúrneho zborníka Juraja (Georga) Wirsingera

Významnú časť knižného fondu tvoria aj levočské tlače z Brewerovej tlačiarne, ktorá svoju činnosť začala v roku 1624. Bol tu vytlačený evanjelický spevník Cithara Sanctorum a rôzne diela Jana Amosa Komenského, napr. Orbis Pictus.

 

V prípade záujmu o štúdium v Historickej knižnici nás kontaktujte mailom na faralevoca@gmail.com.


[1] HAVIRA, J. Po stopách vzácnej knižnice. In Kniha ´97-98: Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, 2000, s. 214.

[2] PhDr. Janka Petőczová, CSc., Ústav hudobnej vedy SAV, 19. 8. 2016