Sirotinec mohol byť zriadený vďaka daru Gustava Herrmanna, bohatého mešťana a podporovateľa evanjelickej cirkvi. Na Štedrý deň r. 1896 daroval evanjelickému zboru 200 000 korún na to, aby mohol byť v kráľovskom meste založený a prevádzkovaný evanjelický sirotinec.

diakonisa

Diakonisa pri práci so sirotami

Za sumu 200 000 korún mal zbor zaobstarať pozemok a dom so záhradou pre deti, ktoré mali byť evanjelické alebo zo zmiešaných manželstiev. Zbytok peňazí sa mal spravovať ako nedotknuteľný kapitál fondu. Iba úroky z neho sa smeli použiť na udržanie sirotinca a  zaopatrenie, ošatenie a výchovu sirôt. Gustav Herrmann chcel však deti upevniť nielen finančne, ale i duchovne. V darovacej listine píše: „Ten-ktorý pán farár to má považovať za svoju zvláštnu povinnosť po všetky časy, aby sa verne ujal sirotinca, usilovne ho navštevoval, udržal ho na vysokom mieste v svojich úlohách a pestoval a posilňoval tam protestantské evanjelické povedomie…“

Stavba sirotinca začala v r. 1902 a slávnostne otvorený bol 28. 8. 1904. V medzivojnovom období bola na jeho prízemí aj nemecká evanjelická ľudová škola. V r. 1945 bol sirotinec vzatý do komplexu štátnej nemocnice a adaptoval sa na Detské oddelenie.

sirotinec

Sirotinec na historickej fotografii

Preklad darovacej listiny

Darovacia listina

Ja, dolu podpísaný, odovzdávam levočskému evanjelickému zboru aug. vyznania obnos 100 000 Floren, slovom stotisíc rakúskych guldenov, čo sa rovná 200 000 korún na dobročinný cieľ, aby bol v slobodnom kráľovskom meste Levoča založený, zriadený a prevádzkovaný evanjelický sirotinec. Tento dar má niesť na večné časy moje meno, a do sirotinca majú a smú byť prijímané len evanjelické deti (aj zo zmiešaných manželstiev) a majú byť vychovávané v evanjelickom duchu. Správa darovaného majetku, dohľad nad sirotincom, výchova sirôt a ich prijímanie, zamestnanie potrebného personálu ako aj celkové vedenie celého sirotinca má pripadnúť levočskému evanjelickému cirkevnému zboru a.v., ktorý to má vykonávať cez svoje ústavné orgány. Z vyššie uvedenej darovanej sumy sa má zaobstarať predovšetkým zodpovedajúci pozemok alebo dom podľa možností so záhradou a zriadiť sirotinec. Zbytok, ktorý ostane po vynaložení tohto obnosu z hore uvedenej darovacej sumy, sa má spravovať ako nedotknuteľný kapitál fondu a iba úroky z neho sa smú použiť na udržanie sirotinca, ako aj na zaopatrenie, ošatenie a výchovu sirôt. Prenecháva sa úsudku levočského evanjelického cirkevného zboru, aby smel použiť časť úrokov na doplnenie alebo navýšenie kmeňového kapitálu. Napokon si vyhradzuje, aby sa všetky rozhodnutia, opatrenia a nariadenia, ktoré budú zo strany evanjelikov prijaté vo vzťahu k nákupu, výstavbe alebo prestavbe a zariadeniu domu, rovnako ako všetky závažné rozhodnutia týkajúce sa sirotinca, udiali len po vyžiadaní môjho povolenia, čo budem vykonávať, kým budem žiť. Po mojom skonaní by mal byť môj brat, pán Ludwig A. Herrmann, členom presbyterstvom voleného riaditeľstva a ten-ktorý pán farár to má považovať za svoju zvláštnu povinnosť po všetky časy, aby sa verne ujal sirotinca, usilovne ho navštevoval, udržal ho na vysokom mieste v svojich úlohách a pestoval a posilňoval tam protestantské evanjelické povedomie, ako aj to, aby ho riadil podľa pravidiel v ostatných evanjelických sirotincoch v Uhorsku a Nemecku.

Levoča – 24. december 1896

Gustav Herrmann

 

Preložila: Ľubica Mózesová

 

Viac fotografií týkajúcich sa sirotinca nájdete vo fotogalérii