Návrhový lístok na kandidátov k voľbám v CZ ECAV Levoča

Milí bratia a sestry!

Jedným zo zaužívaných prejavov účasti na cirkevnej správe je možnosť voliť a byť volený do cirkevných orgánov a tak sa v našej cirkvi zúčastňovať na službe i nesení zodpovedností pred Pánom Bohom. V našom cirkevnom zbore sú pred nami voľby dozorcu, zástupcu dozorcu, kurátora, troch presbyterov, pokladníka a účtovníka.

V zmysle uznesenia zborového presbyterstva Vám predkladám „návrhový lístok“, na ktorom môžete odovzdať návrhy kandidátov na uvedené funkcie. Prosím, aby ste navrhovali kandidátov, o ktorých viete, že návrh prijmú. Ak je to možné, na návrhový lístok napíšte adresu resp. telefónny kontakt kandidáta. Kandidáti, ktorí prijmú návrh, pred voľbami podpíšu čestné vyhlásenie k voľbám, ktoré im bude sprostredkované cez farský úrad.

  • Pokladník a účtovník nie sú členmi presbyterstva z titulu svojej funkcie.
  • Za pokladníka a účtovníka môžu byť navrhovaní aj tí istí kandidáti, ktorí sú navrhovaní do presbyterstva.
  • Zborový farár, zborový dozorca ani členovia ich rodín nesmú konať funkciu zborového pokladníka.
  • Kurátor a pokladník nesmú konať funkciu účtovníka.
  • Funkciu účtovníka v našom zbore má vykonávať osoba, ktorá má primerané vzdelanie.
     

Svoje návrhy môžete odovzdať osobne na farskom úrade, zaslať poštou resp. e-mailom /návrhový lístok je zverejnený aj na www.ecavle.sk/.
Modlíme sa, aby nebeský Pán mocou svojho Ducha pôsobil v nás rozvahu a rozhodnosť pre pravý život viery a odovzdanú službu v Jeho cirkvi.

Ján Matis, zborový farár – konsenior

 

Návrhový lístok na kandidátov k voľbám

 

Pomocná citácia z cirkevno-právnych predpisov:

Cirkevná ústava čl. 7: Práva a povinnosti člena cirkvi

(1) Člen Evanjelickej cirkvi má o. i. tieto práva:

  1. d) voliť a byť volený do cirkevných orgánov

(2) Právo voliť a právo hlasovať na zborovom konvente nadobúda člen cirkvi po dovŕšení plnoletosti.

(3) Právo byť volený do cirkevných orgánov nadobúda člen cirkvi, pokiaľ táto ústava neustanovuje inak, dovŕšením 21 rokov.

Cirkevná ústava čl. 46: Dozorca

(1) Za zborového dozorcu a zástupcu zborového dozorcu možno zvoliť člena cirkvi, ktorý dosiahol vek 24 rokov, požíva vážnosť a úctu v cirkevnom zbore, minimálne 5 rokov je členom ECAV a 3 roky je členom v cirkevnom zbore.

Pozvánka na evanjelické cirkevné dni

Srdečne Vás pozývame na 6. ročník evanjelických cirkevných dní, ktoré sa budú konať od 29. júna do 1. júla vo Zvolene. Program je plánovaný tak, aby vyhovoval všetkým účastníkom: starším aj mladším členom cirkvi, mládeži aj deťom. Zároveň je túžbou organizátorov, aby sa tieto dni stali aj misijným podujatím pre všetkých zúčastnených.

Podrobnejšie informácie o prihlásení sa na podujatie, o programe a o možnostiach ubytovania a stravovania nájdete na internetovej stránke ECAV na slovensku.

Aktuálne

NAJBLIŽŠIE PRÍLEŽITOSTI K STRETNUTIU:

NEDEĽA 27. 5. 2018 – Svätá Trojica – služby Božie o 9,00 h v kostole na námestí.
Detská besiedka bude v rámci Služieb Božích.

 

© 2018 CZ ECAV Levoča

Theme by Anders NorenUp ↑